Verkoopsvoorwaarden

1.Gelding:
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen,.. Met het doorgeven van een opdracht aanvaardt de klant kennis te hebben genomen
van onze verkoopsvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing als CARTRIDGE POWER deze schriftelijk heeft aanvaard.

2. Offertes:
De opgegeven offertes zijn steeds vrijblijvend, op heden geldig zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Elke verstrekte offerte bindt ons slechts na
schriftelijke bevestiging van aanvaarding van order.

3. Leveringen:
Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of order.
Vanaf vertrek uit onze magazijnen of die van onze fabrikanten reizen de goederen steeds op risico van de geadresseerde, en dit ongeacht de plaats van aflevering. De goederen worden
franco geleverd vanaf een bedrag van 125€ (excl.BTW) exclusief originele producten en vanaf 500€ (excl.BTW) voor originele producten.

4. Klachten:
De goederen dienen nagezien te worden bij de levering. In geval van klacht dienen deze met titel van klacht worden meegegeven aan de transportfirma of aan onze chauffeur. Deze klachten
dienen nog aangetekend te worden bevestigd binnen de 8 dagen. Het in gebreke blijven van elke klacht binnen bovenvermelde termijn wordt als onherroepelijke aanvaarding der goederen
door de klant beschouwd.

5. Garantie:
De artikelen die CARTRIDGE POWER levert, zijn uitvoerig getest en voldoen aan de hoge internationale eisen. Indien de artikelen – om welke reden dan ook – niet voldoen aan de normen,
zullen we naar keuze artikelen vervangen of crediteren. Schade aan de apparaten die in relatie met onze artikelen zijn gebruikt, zal vergoed worden, voor zover we op de hoogte zijn gesteld
en bovendien er aangetoond wordt dat de schade rechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van onze compatible producten en dat deze kosten werkelijk zijn gemaakt.
In geval van aanspraak op vervanging van cartridges en/of vergoeding van schade, zullen de defecte goederen ter onze beschikking gesteld worden.

6. Toekenning garantie:
De toekenning van de garantie veronderstelt het gebruik van de machine in normale exploitatievoorwaarden in overeenstemming met de instructies in de catalogen, gebruiksaanwijzingen
en handleidingen die door de fabrikant ter beschikking van de gebruiker zijn gesteld. Het omvat eveneens een geregeld onderhoud van de machine in de hierboven aangehaalde manuals.

7. Betalingsvoorwaarden:
Onze facturen zijn netto en contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van CARTRIDGE POWER, zonder korting of compensatie. Bij niet betaling op de vervaldag wordt het
verschuldigde bedrag van rechtswege zonder ingebrekestelling met 10% forfaitaire schadevergoeding verhoogd, met een maximum van € 50 en een maximum van € 1735,25.
De resterende (niet vervallen) facturen zullen onmiddellijk in hun totaliteit opgeëist worden.

8. Opmerking:
Alle gebruikte namen, merken en types van bedrijven en/of producten zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven voor de betreffende markten
en/of landen.

9. Eigendomsvoorbehoud:
Alle geleverde goederen blijven onze volle eigendom tot volledige betaling ervan. De klant bevestigt hiermee zijn uitdrukkelijke instemming.
Alle opgegeven prijzen gelden onder voorbehoud van prijswijzigingen, model-wijzigingen en/of drukfouten.
Cartridge Power behoudt het recht om de prijzen ten allen tijd zonder voorafgaande verwittiging te veranderen.

10. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde.

Cartridgepower.be © 2019   Verkoopsvoorwaarden